IZRADA KONCEPTUALNOG REŠENjA I URBANISTIČKA PROVERA – CENTRALNO GRADSKO JEZGRO

— ovo je samo izvod iz dokumentacije. Kompletnu dokumentaciju možete pogledati na linku

 

Niskogradnja

Za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije, iako se radi o pešačkoj zoni, potrebno je predvideti merodavno vozilo kamion smećar (protivpožarno vozilo). Uraditi projekat dimenzionisanja kolovozne konstrukcije. Predviđena konstrukcija je drobljeni kamen 0/63mm; drobljeni kamen 0/31,5mm debljina prema proračunu i pesak sejanac 4-5 cm. Za popločavanje predvideti nabavku, transport i ugradnju vibropresovanih dvoslojnih betonskih ploča ukupne debljine d=8cm (sa završnim slojem od drobljenog granita, završno obrađene tehnikom ispiranja, sve kao na platou ispred zgrade i oko zgrade Gradske uprave grada Pančeva), sa zasipanjem spojnica peskom Dunavcem.

Za radove navedene pod III u delu Obim projekta, Ulica Njegoševa, predvideti jaču konstrukciju i ako to proračun zahteva, betonske ploče kao podlogu na kolovoznom delu po sredini ulice, kako bi se izbegla oštećenja zbog prolaska građevinskih mašina i transporta materijala za potrebe očekivanih radova na objektu sadašnjeg zatvora Pančevo.

Raspored ploča i boja u svim ulicama i površinama dati u tri varijante, u skladu sa varijantnim rešenjima rasporeda površina i sadržaja, a po usvajanju rešenja od strane Naručioca u konačnom konceptualnom rešenju uraditi detaljan raspored ploča i boja.

Varijantnim rešenjima razmotriti novu lokaciju dečijeg igralište izmeštanjem na druge dve pozicije, takođe u okviru parkovske-pešačke površine.

Predlog za jednu od njih je da se kompletno igralište izmesti u Masarikovu ulicu, na prostor između zgrade bivšeg SDK i objekta Sportskog društva „Partizan“ uz dodavanje nekoliko stabala koji će leti praviti senku – zaštitu od sunca. Druga mogućnost je da se na pomenutoj lokaciji u Masarikovoj ulici odvoji igralište za decu mlađeg uzrasta, a da se za malo stariji uzrast izmesti na travnatu površinu pored zgrade Gradske uprave ili neku drugu lokaciju u okviru parka.

Situaciono i nivelaciono rešenje svih površina uskladiti sa postojećim.

Odvođenje površinskih voda rešiti izgradnjom ili dogradnjom slivnika i slivničkih veza koji će se priključiti u zatvorenu kišnu kanalizaciju. Podužne i poprečne padove (nivelaciono rešenje) usaglasiti sa postojećim ulicama, rešenjem kišne kanalizacije, postojećim instalacijama, sa postojećim i planiranim objektima, konfiguracijom terena.

Postojeće zelene površine se većim delom zadržavaju.

Pošto je uklonjena nadstrešica stare bašte ispred hotela „Sloboda“, potrebno je ukloniti denivelacije koje su ostale u parteru, tako da je oslobođeni prostor moguće objediniti u nivou sa prostorom gde sa sada nalazi dečije igralište i platoom ka Magistratu (Muzeju). Drveće i urbani mobilijar je neophodno što više zadržati.

Prostor oko fontane je potrebno tretirati kao prelazni prostor između ove dve celine i potrebno je da bude pažljivo preispitan u smislu tretmana postojećih travnatih površina i postavke klupa, stubova za oglašavanje.

Parkovska površina bi se ovim rešenjem popločavanja podelila u tri celine – zelena zona sa pešačkim stazama prema ulici Petra Drapšina, prostor platoa između hotela „Sloboda“ ka Magistratu i zelena zona sa pešačkim stazama prema ulici Živojina Mišića.

Uraditi sinhron plan svih postojećih i planiranih instalacija.

Ukoliko je potrebno, uraditi projekat zaštite NN i VN vodova, projekat zaštite TT instalacija i projekt zaštite postojećeg toplovoda u svemu prema uslovima nadležnih javnih preduzeća, koji su sastavni deo projektnog zadatka.

Pešačke površine izvesti na način koji omogućava nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama u prostoru, odnosno, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti (“Službeni glasnik RS”, 46/2013).

– Razmotriti mogućnost postavljanja biciklističke staze u obodnoj zoni (npr. pravac ul. Zmaj Jove Jovanovića – Trg Kralja Petra pored muzeja, ili pravac ul. Masarikova – ul. Vojvode Živojina

Mišića)

– Posebno razmotriti u varijantama mogućnost proširenja parking prostora pored zgrade Gradske uprave Pančevo, i to smanjivanjem zelene površine ka platou, izradom parkinga u više nivoa izgradnjom podzemne garaže ili nadzemnog spratnog parkinga (montažni „fast“ parking).

Hortikultura

Projekat ne predviđa veće izmene u položaju postojećih slobodnih zelenih površina, ali je potrebno predvideti rekonstrukciju i revitalizaciju vegetativnog materijala u okviru postojećih površina, a prema uslovima nadležnog JKP „Zelenilo“, Pančevo.

Na prostoru postojećih zelenih površina predvideti uklanjanje stabala koja su oštećena ili obolela i njihovu zamenu.

Prilikom projektovanja linearnog zelenila voditi računa o potrebnoj udaljenosti od infrastrukturnih instalacija.

Projekat izraditi prema važećim propisima za ovu vrstu zelenih površina.

Zelene površine i prostor za decu:

U predhodnim decenijama je formiran park koji faktički predstavlja integralni deo trga, letnje pozornice, daje svečaniju notu prilazu Gradskom muzeju, Gradskoj upravi i dr. Tako da je prilikom rekonstrukcije potrebno zadržati postojeće zelene površine.

Napominjemo i da je u poslednjim godinama došlo do klimatskih promena i do pojave izuzetnih temperaturnih ekstrema, a opšte je poznato da je vegetacija u velikoj meri regulator istih. Uklanjanjem vegetacije na trgu bi u letnjem periodu bilo veoma neprijatan, za mnoge (najmlađe i najstarije sugrađane) neizdrživ boravak na trgu. Obzirom da bi tokom čitavog dana ploče akumulirale izuzetno veliku količinu toplotne energije, isijavanje iste bi trajalo do kasnih večernjih sati tako da bi i tada bio otežan boravak na ovom mestu.

Stoga je potrebno zadržati postojeće zelenilo zbog mikroklimatskih uslova – jakog vetra zimi i prevelikog osunčanja i visokih temperatura leti, jer je ukupan procenat zelenila u centru poslednjih godina znatno smanjen.

Prilikom rekonstrukcije ulice Zmaj Jove Jovanovića razmotriti mogućnost postavljanja stabala većih krošnji na mestima postojećih stabala.

Prilikom rekonstrukcije ulice Njegoševe uneti zelene površine u skladu sa prostornim mogućnostima. Optimalno je postaviti drvored zbog jake insolacije tokom letnjih dana.

Stabla sa jačim krošnjama će leti štititi ove ulice od prekomernog osunčanja i zimi usporiti udare vetra